Jasnozřivá kartomantie

Myslím, že tyhle stránky mají mnohem větší hodnotu, než si lze představit. Jsou utkány z Ducha. A potřebují lidi, kteří toho Ducha žijí. Je třeba do nich vstupovat, jako když vstupuješ do chrámu. Ano, tyto stránky jsou chrámem.

Léčba vesmírnou energií - reiki
Nové knihy - zasílání obsahu
Výklady snů a nových vizí

Praktická chiromantie – svědectví dlaní a rukou

Naše ruce a dlaně jsou od nepaměti obrazem naší individuality a jako takové rovněž zaznamenávají rozvětvenost našeho energetického systému.

Takto zaměřené na detailní, komplexní rozbor lidské osobnosti a jejího současného i budoucího vývoje (když se v žádném případě již dávno nejedná jedině a jenom o předpovědi budoucna, (t. j. jenom o věštbu), takto sledují z mnoha úhlů pohledu i četné zkušenosti a poznatky, vědeckya dokonce i lékařsky podložené jak evropskou, tak i orientální a medicínskou diagnostikou, k jejichž vzájemnému prolínání i uplatňování v samotné praxi dochází na tomto úseku zejména poslední dobou u nás, a to nejen na poli alternativní, ale i západní medicíny.

Na tomto základě i já Vám zde předkládám formou následně nastíněné korespondenční elektronické výuky této teorie, určené však přímo pro vlastní životní praxi na tomto úseku, detailně rozpracovaný manuál k postupnému seznamování s touto naukou.

Nežli Vás na tomto místě dále seznámím s jejím přesným obsahem, chtěla bych vám následně říci něco o historii chiromantie, chirognomie a chirografie, jejichž zásady jsou v předloženém školení obsaženy.

Chiromantie, původně pouze nauka o umění předvídat budoucnost člověka ze spleti linií jakož i nespočetného množství útvarů a značek, nacházejících se na jeho dlaních a rukou i dále její velice blízká, výše jmenovaná odvětví, která s ní přímo úzce souvisejí, tak v každém případě představují prastarou a bohatou minulost, která zasahuje až po časové období roku 2000 před naším letopočtem.

Za místa jejich zrození jsou považovány Indie a Čína. Dalšími centry tohoto umění a vědění byly rovněž v období antiky Řím, Střední Východ a Řecko. Konkrétně v Indii a poté i v Mezopotámii byly tyto nauky zvlášť obohaceny o spojitosti s astrologickými elementy a epocha jejich úspěšného šíření se poté rozprostírá od 11. až po 18. století našeho letopočtu. Je to mimo jiné zároveň také období, kdy se lidská ruka i dlaň se vším, co na nich bylo možno uvidět a nalézt, jakož i následně v celé šíři interpretovat, dokonce poprvé v historii staly též předmětem, vyučovaným na katedrách mnoha evropských univerzit.

Předlohami k výuce tu byly především mezopotámské, přesněji přímo asyrské a babylonské, právě tak, jakož i arabské a italské vědomosti spolu s příslušnými zkušenostmi a poznatky. Nejstarší písemná památka, která obsahuje mimo textovou část až 4 tisíce vyobrazení lidské ruky, je ostatně uchována v chrámu Váránasí u kněží bráhmanů od roku 2000 před naším letopočtem.

Chiromantie má několik disciplín, jejichž základy, položené v dávné minulosti, byly poté později detailnější formou rozpracovány, a sice za použití nových poznatků, jež vyplývaly z pokračujících výzkumů a namnoze již také vědeckých bádání. Ta se vztahovala prvořadě k osobnostním analýzám, čili k rozborům lidské osobnosti, t.j. k rozpoznávání a určování lidských schopností, charakterových sklonů a kvalit, a tak

  1. detailní analýza lidské osobnosti podle typu ruky, jejích útvarů, prstů, vyvýšenin, linií a rýh na dlani se nazývá chirognomie (z řeckých výrazů pro ruku – cheir a gnome – poznání);
  2. samotným předmětem studia kreseb na dlani s detailními rozbory linií a čar v přímém vztahu k vytvořeným individuálním obrazcům se zabývá chirografie (z řeckého výrazu pro slovo, psaní – graphein); a
  3. snad odedávna pro lidi nejpopulárnější (a tím i v samotné praxi rovněž nejčastěji využívaná) – chiromantie, která ostatně poté dala souborně celé této nauce obecný název – (z řeckých slov mantheia, mantika – což znamená věštění) – tedy chiromantie.

Jak známo, chiromantie spočívá v předpovědi budoucna z linií, vyvýšenin a znaků na lidské dlani spolu s vytypováním budoucích potenciálních zážitků u každého jednotlivce. Zde se výrazně uplatňují u každého z jejích vykladačů – chiromantů – zároveň jak síla vyvinuté intuitivní dispozice, tak jejich mediální talent. Nelze opomenout fakt, že vzájemná souvztažnost mezi chirognomií, chirografií a chiromantií, prezentovaná analýzou a výkladem povahy, budoucnosti i zdravotních predispozic člověka, tak v konečném výsledku podává široké spektrum rozboru jeho osobnosti.

Zájemci o tuto výuku mohou posílat své žádosti na kontaktní adresu Kubistova.Vera@seznam.cz


(c) www.kartomantie.cz 2007 . Provozováno na www.netmasters.cz - kvalitní počítačové sestavy